Jaarverslag

ANBI

Inhoudsopgave

 1. Algemene gegevens
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Missie, Visie en Doel
 4. Beleidsplan
 5. Beloningsbeleid
 6. Kort verslag van activiteiten
 7. Financiële verantwoording

1. Algemene gegevens:

Adres: Ganzeweide 175A  6413 GE Heerlen

Email: info@Southlife.Church
IBAN rekeningnummer: NL84INGB0008451670
Kvk inschrijving: 70065926
RSIN nummer: 858126138
Btw nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

 

 

2. Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Dhr. DT. Fecunda heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk. 

 

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het Leadteam, bestaande uit mannen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

3 .Missie visie en doel

 

De missie luidt: ‘Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen’. In deze missie wordt aangegeven, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden, dat we elkaar samen willen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus.

 

De visie is dat wij een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus en onder de leiding van de Heilige Geest leven naar Bijbelse normen, God verheerlijken op enthousiaste wijze, voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten en door onze uitstraling buitenstaanders tot Jezus Christus aantrekken.
Leven in Gods huisgezin betekent in de praktijk dat we: elkaar liefhebben zoals Jezus ons lief heeft, elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft, elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt, elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt, voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt, elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt, elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt, elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst.

 

Het doel is God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt; Zichzelf op te bouwen in het geloof, in de liefde, in de hoop en in de verwachting van de komst van haar Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God ieder mens heeft gegeven; In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door middel van evangelisatie en zending; Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen; Met verwante gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie.

4. Beleidsplan

Wij willen in 2022 meer onze aandacht gaan richten op het bouwen aan persoonlijke relaties en vriendschappen in onze kerk. Omzien naar elkaar is ook voor komend jaar een speerpunt voor ons als kerk. Wij willen dat mensen zich gewaardeerd en gezien voelen. Ook willen wij iedereen die de kerk binnenkomt een welkom thuis ervaring meegeven. Dit willen we doen door sociale evenementen, het doorzetten van onze Connectgroepen en pastorale hulp te bieden waar nodig is.

We zijn een kerk zijn voor alle generaties en daarom willen we meer investeren in het kinderwerk, omdat we geloven dat de kinderen onze toekomst zijn. Verder hoort iedereen erbij mannen, vrouwen, kinderen, jeugd en ouderen. Daarom willen komende jaren bouwen aan activiteiten voor alle leeftijdsgroepen .

In 2022 zullen onze grootste activiteiten de diensten zijn en onze Paasviering, Conferentie en Kerstviering waar we onze jaarlijkse kerstpakketten actie zullen houden .

Wij houden ons als kerk vast aan 4 pilaren waar we op zullen blijven bouwen ook in 2022

 1. Ken God door God de Vader lief te hebben boven alles, en alle mensen om ons heen als onszelf, zoals Jezus Christus ons geleerd heeft.
 2. Vind Vrijheid door Gods koninkrijk te laten doorbreken door de kracht van de Heilige Geest in ons leven en het leven van elke persoon, familie, dorp, stad, land en wereldwijd.
 3. Ontdek je doel door samenbrengen van mensen, die God gepassioneerd willen dienen.
 4. Maak een verschil door ruimte te geven aan jong en oud om hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

 

2

 

5. Beloningsbeleid

Het bestuur/ Lead team  ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen geen salaris. 
Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

6. Kort verslag van activiteiten:

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Kinderwerk. Tijdens de zondagdiensten .

Hieronder worden de activiteiten weergegeven.

 

Beheer en Dienstverlening
Hieronder valt het beheer van het gebouw en diverse ondersteunde teams, zoals:

 

C&C staat voor Coffee and Connect

Dit team draagt zorg voor het verstrekken van koffie, thee en ranja en zo nodig snacks en maaltijden rondom kerkdiensten en (gemeentelijk) activiteiten in het gebouw.

 

Welkom team

Op zondagen is er een welkom team die bezoekers ontvangt, EHBO, BHV, gastenontvangst en infobalie aanwezig.

 

Onderhoud

Onderhoud aan het gebouw wordt uitgevoerd door de vaste Vrijwilligers. Onderhoud aan installaties is vooral uitbesteed. Een vaste vrijwilliger  zorgt voor dat het gebouw warm is en weer afgesloten wordt. 
Elke maandag en zaterdag  wordt het kerkgebouw opgeruimd en schoongemaakt door trouwe vrijwilligers.


Parkeren

Elke zondag en tijdens evenementen zijn er parkeerwachters werkzaam om alle gasten een goede parkeerplek te geven en alles in goede banen te leiden. Onder alle weersomstandigheden.

 

Communicatie
Een toegewijde vrijwilliger houdt zich bezig met de zgn. formele communicatie binnen de gemeente (interne communicatie) en naar buiten (externe communicatie). South Life Church kent vele communicatie-uitingen (website, verschillende social media en netwerken, drukwerk). Ook het onderhouden van de website gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van 1 vrijwilliger.

 

Gemeentezorg
Het lead team heeft als hoofddoel mensen verder te helpen in hun ontwikkeling om meer op Jezus te lijken. Er kunnen in levens blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die een volledige ontplooiing van een persoon of relaties in de weg staan.  

De zorg voor zieken, ouderen en stervenden wordt aangestuurd door de lead pastor.

 

Kinderen
Op elke zondag morgen is er voor de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen een speciaal kinderprogramma. De kinderen komen bij elkaar in kleine groepen van leeftijdsgenoten. 

Tijdens de ochtendsamenkomsten is er ook opvang voor baby’s en kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Bij de crèche worden de kinderen verzorgd en kunnen ze in een rustige, veilige omgeving spelen en slapen. 

Technisch team

Samenkomsten worden technisch ondersteund door het stage team. Hierbij valt te denken aan licht, geluid, cameraopname en regie. 

We hebben nog veel andere teams vrijwilligers die zich inzetten in verschillende teams van de kerk.